Algemene voorwaarden, versie 01-07-2019

Frankrijk Binnendoor is een handelsnaam van eRCeeMedia B.V

Algemene voorwaarden Frankrijk Binnendoor

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Frankrijk Binnendoor zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Frankrijk Binnendoor worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Frankrijk Binnendoor ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Frankrijk Binnendoor. Frankrijk Binnendoor is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Frankrijk Binnendoor dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Frankrijk Binnendoor zijn vrijblijvend en Frankrijk Binnendoor behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro, inclusief 21% BTW tenzij anders is vermeld. Voor boeken is de BTW 9%

4. Retourzendingen

4.1 Alle fysieke artikelen kun je binnen 30 dagen na ontvangst retourneren in een deugdelijke verpakking waarna je je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Frankrijk Binnendoor worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Bij retourzendingen wordt 50% van de verzendkosten door Frankrijk Binnendoor vergoed. De voorwaarden voor retourzending geldt niet voor digitale downloads zoals ebooks en luisterboeken.

4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan je bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Frankrijk Binnendoor onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Frankrijk Binnendoor zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Frankrijk Binnendoor zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Frankrijk Binnendoor neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

 • Stuur een e-mail naar Frankrijk Binnendoor zodat wij je zending verwachten. LET OP: Vermeld in de e-mail duidelijk om welk product het gaat en wanneer u dit heeft aangeschaft, zo mogelijk met het tijdstip van de bevestigingsmail.
 • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
 • Adresseer de artikelen

4.5 Bestanden die zijn gedownload kunnen niet worden geretourneerd. Ook wordt voor deze bestanden geen geld geretourneerd. Bestanden die tijdens het downloaden zijn beschadigd of niet volledig zijn gedownload worden zonder kosten vervangen.

4.6 Downloaden van e-Books voor Gratis- en Premiumleden van Frankrijk Binnendoor kunnen niet worden geretourneerd. Er wordt ook geen restitutie verleend als een ebook niet compleet is gedownload of is beschadigd. Via Mijn FrankrijkBinnendoor kan een ebook altijd weer opnieuw worden gedownload.

5. Betalingen

5.1 Betaling van bestelde artikelen dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.12 Betalingen voor lidmaatschappen van FrankijkBinnendoor Online èn ebooks worden vooraf via Internet betaald met de door FrankrijkBinnendoor beschikbaar gestelde betaalmethodes.

5.13 Betalingen voor online bestelde artikelen in onze webshop kunnen alleen bij vooruitbetaling worden besteld.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Frankrijk Binnendoor bent u een bedrag van twintig euro (€ 20,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Frankrijk Binnendoor haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Frankrijk Binnendoor om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Frankrijk Binnendoor gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Frankrijk Binnendoor.

5.5 Betaling van producten die worden gedownload, of voor de online lidmaatschappen moeten, vooraf online worden betaald via de aangeboden mogelijkheden tot betaling. Andere opties voor het betalen van downloads en/of e-books zijn niet mogelijk.

6. Frankrijk Binnendoor Online

6.1 Gratis- en Premiumleden van Frankrijk Binnendoor 

Na aanmelding als lid van Frankrijk Binnendoor krijgt het lid regelmatig een email met tips over Frankrijk en Parijs op het aangegeven emailadres. Er kan ook email verzonden worden met informatie die betrekking heeft op het lidmaatschap. Een lid krijgt gedurende het lidmaatschap en het gekozen lidmaatschap het gebruiksrecht van de bij het lidmaatschap behorende content en ebooks. Deze worden voor eigen gebruik beschikbaar gesteld.

 • 6.1a een Premiumlidmaatschap met terugkerende betalingen kan per de eerstvolgende periode worden stopgezet. 2 weken voor beeindiging van een kwartaal- of jaarperiode ontvangt het lid een mededeling van verlenging. Als uiterlijk 48 uur voor de vervaldatum wordt opgezegd wordt het lidmaatschap per de eerstvolgende vervaldatum gestopt. opzegging kan gebeuren door uiterlijk 48 uur voor de vervaldatum een email te sturen met het verzoek het lidmaatschap stop te zetten
 • 6.1.b een Gratis lidmaatschap kan ten alle tijde worden opgewaardeerd naar een betaald Premiumlidmaatschap
 • 6.1.c Een bestaand Premium lidmaatschap kan altijd worden opgewaardeerd naar een ander Premium lidmaatschap. Het verschil tussen het oude en het nieuwe lidmaatschap wordt automatisch verrekend en is zichtbaar in het betaalscherm
 • 6.1.d Een VIP lidmaatschap is van onbeperte duur en stopt op het moment dat het VIP lid dit zelf aangeeft.

6.2 Toegang en downloaden ebooks Premiumleden

Een Premiumidmaatschap op Frankrijk Binnendoor Premium geeft onbeperkt toegang tot alle unieke reisverhalen die voor eigen gebruik voor het Premiumlid beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen alle ebooks gratis worden gedownload inclusief updates en ebooks die na het aangaan van het lidmaatschap verschijnen.

6.3 Toegang en downloaden ebooks Gratis leden

Een Gratis lidmaatschap geeft recht op het downloaden van 1 Bonus ebook en beperkt toegang tot Premium content.

6.4 100% tevredenheidsgarantie

 • 6.4.1. Frankrijk Binnendoor kent voor de Premium lidmaatschappen een 100% tevredenheidsgarantie. Voor alle Premium abonnementen geldt dat je 100% gegarandeerd je geld terug krijgt als je niet tevreden bent over Frankrijk Binnendoor Premium. Stuur binnen 30 dagen een bericht naar het emailadres van de definitieve bevestiging met daarin het lidmaatschapsnummer, soort abonnement, naam, adres, woonplaats, land en IBAN met tenaamstelling van je bankrekening. Vermeldt verder een duidelijke beschrijving waarom je wilt stoppen. Als dit bericht binnen 30 dagen na de oorspronkelijke aanmelding door ons is ontvangen krijg je 100% gegarandeerd het aan Frankrijk Binnendoor betaalde bedrag teruggeboekt op de opgegeven IBAN rekening. De overboeking zal uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de annulering worden verwerkt
 • 6.4.2. Voor VIP lede is geldt hetzelfde als in lid 6.4.1 met dien verstande dat de proefperiode 45 dagen is.

6.5 Persoonsgegevens

Voor het Premium- en Gratis lidmaatschap worden een aantal noodzakelijke persoonsgegevens verzameld die door Frankrijk Binnendoor worden gebruikt voor de administratie, verwerking van de betaling(en) en om de toegang tot het gesloten ledendeel van Frankrijk Binnendoor Premium te kunnen regelen. Deze gegevens zijn:

 • door het lid opgegeven gebruikersnaam
 • emailadres
 • abonnementsniveau (Gratis, Premium of Premium Onbeperkt
 • status abonnement (Actief, verlopen, geannuleerd, gratis, in afwachting betaling)
 • vervaldatum bij Premium12
 • wijze betaling (iDeal, Bancontact Mr Cash, PayPal, creditcard)
 • Datum, tijdstip en transactie ID van de betaling

Voor het kopen van e-books worden naam en het e-mailadres in onze database vastgelegd. Voor het bestellen van boeken worden de NAW gegevens, het e-mailadres en eventueel het telefoonnummer van de klant geregistreerd. Ook wordt de wijze van betaling en het betaalsysteem vastgelegd.

7. Levering

7.1 De door Frankrijk Binnendoor opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

7.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

7.3 Producten die worden gedownload worden direct na de online goedkeuring en verwerking van de betaling beschikbaar gesteld zodra Frankrijk Binnendoor de bevestiging van betaling heeft ontvangen.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Frankrijk Binnendoor verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

9. Reclames en aansprakelijkheid

9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Frankrijk Binnendoor daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Frankrijk Binnendoor de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

9.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Frankrijk Binnendoor te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9.4 Producten die worden gedownload mogen op uw persoonlijke computers voor eigen gebruik worden geplaatst. Het is uitdrukkelijk verboden om ontvangen bestanden, e-books, en links om bestanden te downloaden aan derden te verstrekken.

10. Elektronische communicatie en bewijs

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Frankrijk Binnendoor (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Frankrijk Binnendoor niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Frankrijk Binnendoor .

10.2 De administratie van Frankrijk Binnendoor geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Frankrijk Binnendoor in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Frankrijk Binnendoor gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Frankrijk Binnendoor kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Diversen

12.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Frankrijk Binnendoor in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Frankrijk Binnendoor vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.2Frankrijk Binnendoor is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

==

eRCeeMedia is gevestigd in Stein (Nederland) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel  (nummer 69061998). U kunt al onze websites volgen op Twitter en voor meer informatie en verwijzen wij u naar: www.erceemedia.eu.

Ons telefoonnummer:

+31(0)878767008, houdt u er rekening mee dat dit nummer alleen van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar is van 09:00 tot 12:30u.

Ons adres:

eRCeeMedia BV,  Grasgraefken 25, 6171 SH Stein, Nederland

Kamer van Koophandel: 69061998

BTW nummer: NL821900845B01